• Porady prawne w każdą środę w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem tel. 535729066
WITD Olsztyn by OST

Pomarańczowy pojazd

Opublikowano: czwartek, 23, luty 2017

W dniu 21.02.2017r. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie przeprowadził działania kontrolne pod nazwą „Pomarańczowy pojazd”. W działaniach brali udział funkcjonariusze Policji oraz funkcjonariusze Oddziału Celnego w Ełku, inspektorzy Delegatur Północnej i Północno-Wschodniej Biura SEPO GITD w Warszawie. Kontrolne prowadzone były na głównych szlakach komunikacyjnych województwa i dotyczyły weryfikacji prawidłowości wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych zarówno przez pojazdy oznaczone tablicami barwy pomarańczowej jak i przez inne pojazdy które nie będąc oznakowanymi zgodnie z przepisami ADR wykonywały tego typu przewóz. W wyniku przeprowadzonych 67 kontroli drogowych sprawdzono 36 pojazdów oznakowanych tablicami ADR. W pozostałych pojazdach nie stwierdzono przewozu materiałów niebezpiecznych. Po analizie okazanych przez kierujących pojazdami dokumentów, oraz sprawdzeniu stanu technicznego pojazdów min. w zakresie funkcjonowania tachografów stwierdzono nieprawidłowości skutkujące:

- wszczęciem 3 postępowań administracyjnych na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym i jednego postępowania administracyjnego na podstawie przepisów ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (brak świadectwa dopuszczenia pojazdu) – suma kar 13 650 zł.

- nałożono na kierujących pojazdami 6 mandatów karnych na łączną kwotę 3100 zł,

- zatrzymano 9 dowodów rejestracyjnych ze względu na zły stan techniczny pojazdów

W trakcie prowadzonych działań nie stwierdzono kierowców wykonujących przewozy pod wpływem alkoholu.

 

Dodatkowo w trakcie jednej z kontroli przewoźnika zagranicznego w toku analizy zapisów cyfrowych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego oraz analizy dokumentów przewozowych inspektorzy zakwestionowali prawidłowość zapisów , podejrzewając manipulacje w czasie pracy kierowcy. Analiza czasu pracy kierowcy wykazała, iż podjazdy na załadunki towarów w podmiocie mającym siedzibę kilka kilometrów od miejsca kontroli nie są widoczne w danych zapisanych przez tachograf i na karcie kierowcy. W toku dalszych czynności kontrolnych kierowca przyznał się, że używał magnesu do manipulacji zapisów tachografu, poprzez przyłożenie do impulsatora tachografu na skrzyni biegów. Takie działanie magnesu było możliwe dzięki zainstalowaniu w pojeździe wyprodukowanym w 2015 roku, nadajnika impulsów starego typu nieodpornego na działanie pola magnetycznego. Kontrolowany kierowca sfałszował faktyczny czas pracy kierowcy, ponieważ chciał ukryć przerwanie 45h regularnego odpoczynku tygodniowego zarejestrowanego przez tachograf.

Mając powyższe na uwadze inspektorzy WITD Olsztyn podejmować będą dalsze działania kontrolne zmierzające do likwidacji w przestrzeni transportowej zachowań niezgodnych z przepisami prawa.

 

Odsłony: 1446