Wskazanie alkomatu

W poniedziałek 8 lipca 2024 r., zespół kontrolny Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego z Olsztyna, prowadzący kontrole skoordynowane z inspektorami Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej na drodze S7, poddał kontroli pojazd polskiego przewoźnika, wykonujący krajowy przewóz drogowy rzeczy. Podczas kontroli inspektorzy wyczuli woń alkoholu od kierującego, co skutkowało przeprowadzeniem dwukrotnego badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wyniki testów wykazały odpowiednio 0,26 mg/dm3 oraz 0,24 mg/dm3. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa w postaci kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, na miejsce kontroli wezwano patrol Policji, której funkcjonariusze przejęli kierującego, do dalszych czynności. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. Sankcje regulują przepisy Kodeksu karnego, w postaci kary pozbawienia wolności do 3 lat, w przypadku recydywy do 5 lat,  konfiskata samochodu bądź przepadek jego równowartości. Dodatkowo nietrzeźwi kierujący musi liczyć się z dodatkowymi sankcjami w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata,  obowiązkiem uiszczenia kwoty od 5000 zł do 60 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej,a także 15 punktami karnymi.

Kontrola drogowa ITD - ważenie pojazdu

W dniu 04 lipca 2024 r., na drodze krajowej S7 w okolicy miejscowości Sople, inspektorzy z Oddziału Terenowego w Elblągu skontrolowali pojazd wykonujący transport drogowy rzeczy, którego dopuszczalna masa całkowita, ustalona na podstawie wpisów w dowodzie rejestracyjnym wynosiła 3500 kg. W trakcie kontroli dokonano ważenia pojazdu. Wynik pomiaru ujawnił  znaczne przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Okazało się, że pojazd wraz z ładunkiem ważył 6100 kg , co daje przekroczenie dopuszczalnych parametrów aż o 2600 kg, tj. o niespełna 75 %. Kierowcę ukarano mandatem karym, a ponadto wydano zakaz dalszej jazdy do czasu doprowadzania pojazdu do normatywności.

Kontrola drogowa ITD zespołu pojazdów.

W dniu 02.07.2024r. zespół kontrolny inspektorów transportu drogowego, podczas realizacji działań kontrolnych  na drodze krajowej S 7,  w okolicy miejscowości Sople, poddał kontroli zespół pojazdów, którym wykonywano transport drogowy rzeczy. Podczas weryfikacji stanu technicznego pojazdów inspektor stwierdził usterki układu hamulcowego naczepy, w postaci pękniętych na całej szerokości czterech tarcz hamulcowych. Usterki zakwalifikowano jako zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Dodatkowo podczas kontroli stwierdzono naruszenia z czasu pracy oraz obsługi i użytkowania tachografu. Mając na uwadze poczynione ustalenia, wydano kierującemu zakaz dalszej jazdy. Ponadto, wobec kierowcy, który jednocześnie pozostawał przedsiębiorcą, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Kontrola ITD - ważenie pojazdu z kontenerami

Pojazd przewożący artykuły domowe w dwóch kontenerach ważył 64,2 tony zamiast dopuszczalnych 40. Na dodatek, ciężarówka, składała się z trzech pojazdów. Nienormatywny transport wstrzymali tymczasowo inspektorzy warmińsko-mazurskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Wobec przewoźnika zostaną wszczęte postępowania administracyjne.

W czwartek (27 czerwca) na MOP Lutek przy drodze krajowej nr S7 (powiat olsztyński) patrol ITD z WITD w Olsztynie Oddział w Iławie przeprowadził kontrolę ośmioosiowego zestawu pojazdów przewożącego dwa kontenery z ładunkiem artykułów domowych. Zespół pojazdów wraz z ładunkiem ważył ponad 64 t zamiast dopuszczalnych 40 t. W trakcie zatrzymania do kontroli gabaryt poruszał się po drodze bez pilota. Tymczasem, zgodnie z przepisami prawa, całą jego trasę przejazdu powinien zabezpieczać przynajmniej jeden pojazd pilotujący. Kierujący nienormatywnym zestawem nie okazał wymaganego zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego. W tym przypadku powinien mieć zezwolenie kat. V. Jednak w przypadku ładunku podzielnego i tak nie uzyskałby takiego dokumentu. Kierowcy zakazano dalszej jazdy. Mógł odjechać z miejsca kontroli tylko z jedną częścią naczepy, czyli po doprowadzeniu ciężarówki do normatywności oraz po odbiorze wymaganego odpoczynku dziennego.